Home / Par biedrību / Biedrības dokumenti

Biedrības dokumenti

Ziemellatgales_partneribas_STATUTI

Biedrības Ziemeļlatgales partnerība SVVA stratēģija 2024-2027

 

Biedrības 2022.gada darbības un notikumu apkopojums:

2022.GADS ZIEMEĻLATGALES PARTNERĪBĀ

Biedrības 2023.gada darbības un notikumu apkopojums:

Gada pārskats 2023 – ZLP

 

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (10.10.2023.) pieejami ŠEIT

MK noteikumi Nr.113″Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai” (07.03.2023.) pieejami ŠEIT

Metodika “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” pieejama ŠEIT

Metodika “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.- 2027.gadam” pieejama ŠEIT

Metodika “Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” pieejama ŠEIT

MK noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (04.09.2018.) pieejami ŠEIT

MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (21.11.2018) pieejami ŠEIT

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027. gadam) pieejamas ŠEIT

Mainīt teksta izmēru