Header Image
Home / Par biedrību

Par biedrību

Biedrība „Ziemeļlatgales partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kurā apvienojušās vietējās nevalstiskās organizācijas, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un fiziskas personas. Partnerības darbības teritorija ir Ziemeļlatgale – Balvu novads (apvienotie bijušie Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadi).

Biedrība ir viena no pirmajām rīcības grupām Latvijā. Dibināta 2003.gadā 21.jūlijā (reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā 2003.g. 1.augustā).

Galvenais mūsu uzdevums ir LEADER pieejas īstenošana, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Mūsu misija ir būt par vienu no vietējās attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Darbojoties Ziemeļlatgales teritorijā, mēs pārstāvam iedzīvotāju intereses un rūpes par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviest LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Biedrības darbība balstās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā (SVVA).

SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

2024.-2027.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas vīzija ir: Ziemeļlatgale – uz sadarbību balstīta ekonomiski attīstīta teritorija ar bagātu kultūras mantojumu, inovatīviem ražošanas uzņēmumiem, kvalitatīviem pakalpojumiem, daudzveidīgu lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi, pievilcīgu lauku un pilsētvides ainavu, aktīvu sabiedrisko dzīvi, nodrošinātu sociālo iekļaušanu – kā pamats kvalitatīvai dzīves telpai, kur dzīvot, strādāt un atpūsties vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

Galvenie mērķi ir veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē un iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.

Biedrībai „Ziemeļlatgales partnerība” ir pieredze sadarbības projektu īstenošanā gan kopā ar citām Latvijas VRG, gan starptautisko projektu īstenošanā sadarbībā ar Somijas partneri Karhuseutu VRG, projektā „Handicraft Festival – Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009

 

Mūsu sadarbības projekti (nesen noslēgtie):

“Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II”, projekta Nr. LVIII-061

„Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000002

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Mūsu partneri sadarbības projektos:

Biedrība „SATEKA”,

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”

Biedrība „Ludzas rajona partnerība” (vadošais partneris)

Mainīt teksta izmēru