Home / 13.kārta / Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.

Atbalstāmā rīcība: R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 33 692.51 Eur

Maksimālā atbalsta intensitāte (%):

 • Līdz 50 %, ja apgrozījums virs 70 000 EUR;
 • Līdz 70 %, ja apgrozījums līdz 70 000 EUR;
 • Kopprojektam – līdz 80 %
 • Biedrībām un nodibinājumiem – līdz 50 %

Darbību apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrādējaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu tirgū. Rīcībā paredzēta arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, interneta veikala ierīkošana).Darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi:

 • jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
 • ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;
 • patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;
 • vispārējās izmaksas;
 • izmaksas par darbinieku dalību mācībās (kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības).

Darbību īstenošanas vieta: biedrības „Ziemeļlatgales partnerība” darbības teritorijā, izņemot ar sabiedriskajām attiecībām saistītas aktivitātes, kuras var tikt īstenotas arī ārpus VRG teritorijas. Ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas. Ja paredzēta vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (piemēram, tirdzniecības vietas izveide), aktivitāte īstenojama arī ārpus VRG darbības teritorijas (izņemot Rīgu) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”.

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēgijas Rīcības plāna 1.1.ailē

(Pretendents izvēlēto rādītāju     (-jus) norāda projekta iesnieguma sadaļā “Atbilstošie VRG sasniedzamie rādītāji”):

 • Radīta jauna darbavieta /-as;
 • Izveidots jauns pakalpojums/produkts;
 • Pilnveidots esošais pakalpojums/produkts;
 • Tiek radīti jauni uzņēmumi teritorijā.

 

Atbalstāmā rīcība: Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 Eur

Maksimālā atbalsta intensitāte (%):

 • Sabiedriskā labuma projekti – 90%

Darbību apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts VRG teritorijas apdzīvoto vietu publiskās un kultūras mantojuma infrastruktūras sakārtošanai, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Atbalsts tiek sniegts iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu izveidei, kvalitātes uzlabošanai un sasniedzamības veicināšanai. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības piemēram, tūrisma nozarē, kā arī ir vērstas uz materiālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts šādām darbībām:

 • jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana;
 • būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves atjaunošana
  un būves restaurācija;
 • būvmateriālu iegāde;
 • teritorijas labiekārtošana;
 • sabiedriskajām attiecībām, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības
  veidošanai;
 • vispārējās izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu un īstenošanu.

Darbību īstenošanas vieta: biedrības „Ziemeļlatgales partnerība” darbības teritorijā, izņemot ar sabiedriskajām attiecībām saistītas aktivitātes, kuras var tikt īstenotas arī ārpus VRG teritorijas.

 

Iesniedzamie dokumenti un sludinājums saitē: https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla#biedriba-ziemellatgales-partneriba-ieprieks-biedriba-balvu-rajona-partneribahttps://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla#biedriba-ziemellatgales-partneriba-ieprieks-biedriba-balvu-rajona-partneriba

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Ziemeļlatgales partnerība” birojā: Brīvības ielā 46a, Balvos, Balvu novadā: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva LeišavnieceTālr. +371 29134410 ; e-pasts: info@zlp.lv

Mainīt teksta izmēru