Home / 12. kārta / 12. kārtas informatīvais seminārs notiks 28.03.2023.

12. kārtas informatīvais seminārs notiks 28.03.2023.

28.03.2023. , plkst.15:00 notiks biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” uzņēmējdarbības projektu 12.kārtas informatīvais seminārs.

 • Norises vieta: Brīvības iela 46a, Balvi, 2.stāvs
 • Aicināti visi biznesa ideju autori un projektu rakstītāji!

Reģistrācija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVFAvKBXdV8Z521ccZUtKHgDfLldMCUPHy8GCTALMX8w5uaw/viewform?usp=sf_link 

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.

Atbalstāmā rīcība: R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 Eur

Maksimālā atbalsta intensitāte (%):

 • Līdz 50 %, ja apgrozījums virs 70 000 EUR;
 • Līdz 70 %, ja apgrozījums līdz 70 000 EUR;
 • Kopprojektam – līdz 80 %
 • Biedrībām un nodibinājumiem – līdz 50 %

Darbību apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrādējaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu tirgū. Rīcībā paredzēta arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, interneta veikala ierīkošana).Darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi:

 • jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
 • ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;
 • patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;
 • vispārējās izmaksas;
 • izmaksas par darbinieku dalību mācībās (kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības).

Darbību īstenošanas vieta: biedrības “Ziemeļlatgales partnerība”darbības teritorijā, izņemot gadījumus, ja projektā paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītās darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, tad šīs darbības var veikt arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas (Balvu novads).
Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Balvu novada).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēgijas Rīcības plāna 1.1.ailē

(Pretendents izvēlēto rādītāju     (-jus) norāda projekta iesnieguma sadaļā “Atbilstošie VRG sasniedzamie rādītāji”):

 • Radīta jauna darbavieta /-as;
 • Izveidots jauns pakalpojums/produkts;
 • Pilnveidots esošais pakalpojums/produkts;
 • Uzņēmumā tiek ieviesta atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana;
 • Tiek radīti jauni uzņēmumi teritorijā

Iesniedzamie dokumenti un sludinājums saitē: https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla#biedriba-ziemellatgales-partneriba-ieprieks-biedriba-balvu-rajona-partneriba

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Ziemeļlatgales partnerība” birojā: Brīvības ielā 46a, Balvos, Balvu novadā: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva LeišavnieceTālr. +371 29134410 ; e-pasts: info@zlp.lv

Mainīt teksta izmēru