1.KĀRTA

Publicēts 25.06.2024.

Uzņēmējdarbības projektu 1. kārta jaunajā LEADER periodā! Projektu iesniegšanas termiņš 25.07.2024. – 25.11.2024.

Informācija par projektu kārtu meklējama:
https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027 

 

Atbalstāmās rīcības:

Rīcība 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Rīcība 1.2. “Lauku biļete”

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

Rīcībā 1.1. – 200 000,00 EUR

Rīcībā 1.2. – fiksētais maksājums līdz 15 000,00 EUR

 

VISI AKTUĀLIE DOKUMENTI:

SLUDINĀJUMS 1.KĀRTA

PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAŠNOVĒRTĒJUMS

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (10.10.2023.) pieejami ŠEIT

MK noteikumi Nr.113″Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai” (07.03.2023.) pieejami ŠEIT

Metodika “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” pieejama ŠEIT

Metodika “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.- 2027.gadam” pieejama ŠEIT

Metodika “Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” pieejama ŠEIT

MK noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (04.09.2018.) pieejami ŠEIT

MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (21.11.2018) pieejami ŠEIT

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027. gadam) pieejamas ŠEIT

 

Mainīt teksta izmēru